Kam reikalinga ši privatumo politika? UAB „Fintegry“, juridinio asmens kodas 302305605, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika). Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome kai naudojatės Mūsų interneto svetaine https://fintegry.com/ (toliau – Svetainė) ar kitomis paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai. Svarbu paminėti tai, jog Bendrovė siekdama šioje politikoje aprašytų tikslų teikiant konkrečias paslaugas ir (ar) vykdant konkrečius klientų užsakymus (kaip pvz., klientų techninių sprendimų administravimas, kredito reitingo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ataskaitų administravimas, įvairių registrų duomenų tvarkymas ir pan.), Bendrovė gali veikti kaip šių klientų duomenų tvarkytojas, pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis.   Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi? Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas ir kt.). Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo ir (ar) kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.   Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kontaktinė informacija dėl duomenų apsaugos Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenu.apsauga@fintegry.com.   Informacija apie Fintegry ir jos teikiamas paslaugas. UAB „Fintegry“ yra technologijų ir konsultavimo įmonė specializuojanti finansinių informacinių technologijų sprendimų srityje. Daug dėmesio skiriame klientų aptarnavimui, todėl siekiame užtikrinti sklandų ir lengvą bendradarbiavimą, kuris prasideda nuo išsamios verslo reikalavimų analizės ir tęsiasi bendradarbiaujant su klientais kaip su partneriais, siekiant nustatyti poreikius, išspręsti problemas ir galiausiai sukurti geriausią įmanomą sprendimą. Todėl, priklausomai nuo konkrečios situacijos, UAB „Fintegry“ gali veikti kaip duomenų tvarkytojas (žr. pagal konkrečius tikslus).   Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis, mes tvarkome veikdami kaip duomenų tvarkytojai , todėl siekdami užtikrinti tinkamą šių tikslų atskyrimą žemiau pateikiame susijusią informaciją: Bendrovė tvarko asmens duomenis, veikdama kaip duomenų tvarkytojas, tais atvejais, kai duomenų valdytojo (Bendrovės kliento) vardu, atlieka konkrečius užsakymus ir (ar) užklausas dėl subjektų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) informacijos gavimo, ataskaitų rengimo, kredito reitingo skaičiavimo ar pan. Daugiau informacijos apie tokį asmens duomenų tvarkymą bei tvarkymo tikslus, pateikiama apačioje.

1.
Tvarkymo tikslas:Asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimas bei įsiskolinimo valdymas (asmens duomenų tvarkymas vykdomas konkretaus duomenų valdytojo užsakymo apimtyje, kaip pvz., registrų duomenų teikimas, kreditingumo ataskaitų rengimas ir (ar) kreditingumo reitingo skaičiavimas)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Asmens duomenys tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo sutarties su klientu (duomenų valdytoju) pagrindu, vadovaujantis klientų (duomenų valdytojų) teisėtu interesu įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.), taip pat asmens duomenys gali būti tvarkomi ir remiantis kitomis Bendrovės kliento (duomenų valdytojo) taikomomis teisėto tvarkymo sąlygomis (kaip pvz., asmens sutikimas ir pan.).
Bendrovės tvarkymo veiksmai:Bendrovė tvarkydama asmens duomenis šiuo tikslu, duomenų valdytojo vardu renka, sistemina, perduoda, analizuoja, profiliuoja toliau nurodomus asmens duomenis ir (ar) sugeneruoja atitinkamas ataskaitas susijusias su asmeniu bei kreditingumo reitingo apskaičiavimu.
Tvarkomi duomenys:Finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujančių, įsipareigojimų turinčių ir (ar) turėjusių fizinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų asmens duomenys: o   Vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pareigos, šeimyninė padėtis, telefono numeris, pajamos, jų rūšys ir šaltiniai; finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys: sutarčių kiekis, datos, rūšys; turtinių įsipareigojimų dydis; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos sumos; įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius; pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys; paraiškų sumos; jungtinėse skolininkų rinkmenose esantys duomenų subjektų duomenys (pvz., skolos atsiradimo data, skolos suma ir statusas, kreditorius, informacijos apie skolinį reikalavimą šaltinis ir pan.) ir (ar) su asmeniu susijusi vieša informacija (kaip pvz., teismų informacija (dalyvavimas bylose, iniciuojamas bankroto procedūras ir pan.); informacija apie antstolių vykdomus išieškojimus (aktuali išieškojimo informacija, raginimai ir pan.); informacija apie nemokumą (vykstančias bankroto procedūras ir pan.). Taip pat ir asmens kredito reitingas.
Finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujančių, įsipareigojimų turinčių ir (ar) turėjusių juridinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų ataskaitos, išrašai iš juridinių asmenų registro ir (ar) kitų nacionalinių registrų informacija bei šių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o   Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje.
Duomenų saugojimo terminas:Šiuo tikslu, duomenų valdytojo pavedimu (vardu), tvarkomi asmens duomenys standartiškai saugomi 3 metus, tačiau visais atvejais saugojimo terminus nustato konkretus duomenų valdytojas (bei apie tai informuoja duomenų subjektus).
Duomenų gavėjų kategorijos:Bendrovės klientai (finansų įstaigos, bankai, telekomunikacijų bendrovės) ir (ar) kiti suinteresuoti subjektai (duomenų valdytojai), turintys teisėtą pagrindą.
Duomenų (sub) tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš konkrečių duomenų valdytojų (Bendrovės klientų). Vieša informacija, duomenų valdytojo vardu, gaunama (renkama) tiesiogiai iš valstybės registrų arba per valstybės registrų duomenų distributorius (pvz., UAB „Debesų kompiuterija“. Minėtą informaciją sudaro duomenys iš: viešai prieinamų šaltinių; Gyventojų registro; Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Hipotekos registro; Turto arešto aktų registro; Nekilnojamo turto registro; Nekredituotinų asmenų registro; Skolininkų registrų; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
2.
Tvarkymo tikslas:Jungtinės finansinės rizikos duomenų rinkmenos administravimas (asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Asmens duomenys tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo sutarties su klientu (duomenų valdytoju) pagrindu, vadovaujantis klientų (duomenų valdytojų) teisėtu interesu įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.) ar teisine prievole (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c p.).
Bendrovės tvarkymo veiksmai:Bendrovė tvarkydama asmens duomenis šiuo tikslu, administruoja jungtinę finansinės rizikos duomenų rinkmeną ir duomenų valdytojo nurodymu atlieka šiuos veiksmus: saugo ir perduoda Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, esant pastarojo duomenų valdytojo užklausai.
Tvarkomi duomenys:Finansinių ar turtinių įsipareigojimų turinčių Fizinių asmenų ir (ar) jų įsipareigojimus užtikrinusių asmenų asmens duomenys: o   Vardas, pavardė, asmens kodas, finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys: sutarčių kiekis, datos, rūšys; turtinių įsipareigojimų dydis; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, finansiniai įsipareigojimai iš viso, palūkanų norma, mokėtinos sumos; įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius; pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; prievolę užtikrinančių asmenų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas).
Duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys Jungtinėje finansinės rizikos duomenų rinkmenoje tvarkomi tik aktualūs, duomenų valdytojų (finansų įstaigos, bankai, lizingai, vartojimo kredito bendrovės ir pan.), todėl visais atvejais saugojimo terminus nustato konkretus duomenų valdytojas (bei apie tai informuoja duomenų subjektus).
Duomenų gavėjų kategorijos:Bendrovės klientai (finansų įstaigos, bankai, lizingai) ir (ar) kiti suinteresuoti subjektai (duomenų valdytojai), turintys teisėtą pagrindą.
Duomenų (sub) tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš konkrečių Bendrovės klientų (finansų įstaigų, bankų, lizingų) ir (ar) kitų duomenų valdytojų.

Taip pat, Bendrovė tvarko (administruoja) jungtinę skolininkų duomenų rinkmeną, kurioje tvarkoma informacija apie asmenų pradelstus įsiskolinimus ir (ar) kita su asmeniu susijusia vieša informacija. Minėti duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, susijusio su asmens duomenų tvarkymu kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo, kredito reitingo sudarymo tikslai. Daugiau informacijos apie Bendrovės asmens duomenų tvarkymą bei tvarkymo tikslus, pateikiama apačioje. Norime informuoti, kad rinkdami duomenų subjektų (įskaitant juridinių asmenų dalyvių ar atstovų) informaciją iš viešų šaltinių (registrų ir pan.), dedame proporcingas pastangas įvykdyti mums taikomas prievoles bei užtikrinti tinkamą duomenų subjektų informavimą pagal Reglamentą. Todėl, rinkdami informaciją apie duomenų subjektus iš viešų šaltinių, vadovaujamės Reglamente bei vidiniuose dokumentuose nustatyta duomenų subjektų informavimo tvarka bei stengiamės reguliariai (bent kartą per metus) pranešti duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje. Tais atvejais, kai turime duomenų subjektų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), imamės aktyvių veiksmų ir informuojame duomenų subjektus apie atliekamą asmens duomenų tvarkymą, kaip nustato Reglamentas. Tačiau, tais atvejais, kai duomenų subjektų kontaktinių duomenų neturime, Bendrovė nesiima aktyvių veiksmų ir šiuo tikslu jų netvarko bei papildomai iš kitų šaltinių nerenka (nes toks perteklinių asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas galėtų pažeisti duomenų subjektų interesus ir (ar) jų pagrindines teises ir laisves), todėl minėti duomenų subjektai apie jų asmens duomenų tvarkymą (t. y. gavimą ir (ar) tvarkymo pradžią) nėra informuojami. Nepaisant to, duomenų subjektai gali bet kuriuo metu kreiptis į Bendrovę ir prašyti aktualios informacijos apie jų asmens duomenų tvarkymą.

3.
Tvarkymo tikslas:Juridinių asmenų kreditingumo vertinimas (Juridinių asmenų duomenų bazės administravimas bei duomenų teikimas teisėtą kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo interesą turintiems asmenims).
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.) rinkti ir administruoti (įskaitant finansinės rizikos ir kreditingumo vertinimo atlikimą) juridinių asmenų duomenis, bei šiuos duomenis teikti suinteresuotiems tretiesiems asmenimis (Bendrovės klientams), kad šie galėtų užtikrinti teisėtus savo interesus, atlikti verslo analizę, įsivertinti juridinio asmens mokumą ir finansinę riziką ir (ar) valdyti įsiskolinimus, vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir pan.
Tvarkomi duomenys:Juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje.
Duomenų saugojimo terminas:Klientų pateiktų užklausų duomenis tvarko ir saugo 5 metus nuo Užsakovo užklausos pateikimo (pvz., ataskaitos užsakymo), atsakymų į užklausas turinį (pvz., sugeneruotas bei pateiktas juridinių asmens kreditingumo ataskaitas) – 3 metus nuo atsakymo pateikimo.
Duomenų gavėjų kategorijos:Teisėtą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, vertinantys juridinio asmens mokumą ir (ar) valdantys įsiskolinimus (Bendrovės klientai) tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė – bankai ir kitos finansinės institucijos).
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Vieša juridinių asmenų informacija, renkama tiesiogiai iš valstybės registrų arba gaunama per valstybės registrų duomenų distributorius (pvz., UAB „Debesų kompiuterija“). Minėtą informaciją sudaro duomenys iš: viešai prieinamų šaltinių; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
4.
Tvarkymo tikslas:Jungtinės skolininkų duomenų rinkmenos administravimas (asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų rinkti ir administruoti skolininkų asmens duomenis bei šiuos duomenis teikti suinteresuotiems tretiesiems asmenimis (Bendrovės klientams), kad šie galėtų įsivertinti asmens mokumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimus (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f p.).
Tvarkomi duomenys:Įsipareigojimų neįvykdančių ir (ar) neįvykdžiusių fizinių asmenų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, skolos atsiradimo data, skolos suma ir statusas (pvz., nurašyta; parduota; nupirkta; ginčijama), kreditorius (juridinio asmens pavadinimas, identifikavimo kodas), informacijos apie skolinį reikalavimą šaltinis, skolos sumokėjimo data, skolos tipas; ir (ar) su asmeniu susijusi vieša informacija: teismų informacija (pvz., dalyvavimas bylose, iniciuojamas bankroto procedūras ir pan.); informacija apie antstolių vykdomus išieškojimus (pvz., aktuali išieškojimo informacija, raginimai ir pan.); informacija apie nemokumą (pvz., vykstančias bankroto procedūras ir pan.). Taip pat ir asmens kredito reitingas.
Įsipareigojimų neįvykdančių ir (ar) neįvykdžiusių juridinių asmenų dalyvių ir (ar) atstovų asmens duomenys: o  Vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, pareigos ir (ar) statusas susijęs su dalyvavimu juridinio asmens veikloje.
Duomenų saugojimo terminas:Duomenys apie subjekto laiku ir tinkamai neįvykdytus įsipareigojimus saugomi ne ilgiau nei 10 m. nuo įsiskolinimo padengimo dienos arba nuo paskutinės informacijos atnaujinimo datos, jei skolos padengimo data nežinoma.
Duomenų gavėjų kategorijos:Teisėtą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, vertinantys asmens mokumą ir (ar) valdantys įsiskolinimus (Bendrovės klientai) tame tarpe įmonės, teikiančios vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė – bankai ir kitos finansinės institucijos).
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Asmens duomenys gaunami iš kreditorių (Bendrovės klientų). Vieša informacija, renkama tiesiogiai iš valstybės registrų arba gaunama per valstybės registrų duomenų distributorius. Minėtą informaciją sudaro duomenys iš: viešai prieinamų šaltinių; Juridinių asmenų registro; Juridinių asmenų dalyvių registro; Nacionalinės teismų administracijos; Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos; antstolių rūmų ir pan.).
5.
Tvarkymo tikslas:Personalo atrankos vykdymas (darbuotojų paieška)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Pretendentai norėdami įsidarbinti Bendrovėje ir šiuo tikslu pateikdami savo asmens duomenis, duoda sutikimą svarstyti jo kandidatūrą ir įvertinti jo tinkamumą dirbti Bendrovėje bei su juo komunikuoti ir (ar) informuoti jį apie personalo atrankos eigą (Reglamento 6 str. a p.).
Tvarkomi duomenys:Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje ir pateikusių duomenis apie save (CV (gyvenimo aprašymą) ir (ar) motyvacinį laišką) duomenys: o  Vardas, pavardė, gimimo data (amžius), adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, išsilavinimo laipsnis, programa, studijų metai, įstaiga, vieta, buvusių darboviečių pavadinimas, laikotarpis dirbant buvusiose darbovietėse, užimamos pareigos buvusiose darbovietėse, atsakomybės, funkcijos iš ankstesnių darboviečių, mokamos užsienio kalbos, jų lygis, informacija apie gebėjimą dirbti kompiuterinėmis programomis, informacija apie seminarus ar kitus kvalifikaciją keliančius pažymėjimus, mokymus (pavadinimas, data, įstaiga), informaciją apie tai, kokį darbą kandidatas pageidauja dirbti, pageidaujamą darbo vietą (miestą / poziciją), pageidaujamą atlyginimą, pomėgius, asmenines savybes ar kitus duomenis ir motyvus bei gyvenimo aprašyme pateiktą kitą (,,papildomą“) informaciją, kurios turinio Bendrovė įtakoti negali.   Taip pat kandidato motyvacinį laišką ar rekomendacijas ir joje pateikiamą informaciją apie kandidato atliekamas / atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį) ir (ar) personalo atranką vykdančio darbuotojo komentarus / kandidato įvertinimą.
Duomenų saugojimo terminas:Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi (saugomi) ne ilgiau nei 1 mėnesį, skaičiuojant nuo konkrečios darbo vietos atrankos pasibaigimo dienos (kai pretendentas kandidatuoja į konkrečią darbo vietą); ir (arba) 1 metus, skaičiuojant nuo duomenų gavimo dienos (kai pretendentas pateikia Bendrovei savo duomenis su tikslu kandidatuoti ne į konkrečią darbo pozicija ir (ar) duoda papildomą sutikimą jo kandidatūrą svarstyti ateityje vykstančiose atrankose.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas, personalo atrankas vykdantys asmenys, agentūros.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) personalo atrankas vykdančių asmenų, agentūrų (duomenų tvarkytojų).
6.
Tvarkymo tikslas:Paklausimų administravimas (prašymų, klausimų, skundų, pretenzijų ir (ar) kitų paklausimų nagrinėjimas)
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Sutikimas, kuris išreiškiamas siunčiat Bendrovei paklausimus nurodytais kontaktais arba naudojantis Svetainėje sudaryti galimybe pateikti paklausimą (Reglamento 6 str. 1 d. a p.);
Taikoma teisinė prievole išnagrinėti prašymą dėl galimai pažeistų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų ir pateikti atsakymą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.) arba teisėtas interesas apginti savo ir (ar) trečiųjų šalių interesus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).
Tvarkomi duomenys:Pareiškėjo (siuntėjo): o  Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir (ar) adresas, paklausimo turinys, su paklausimu susijusi pridedama informacija ar dokumentai.
Duomenų saugojimo terminas:Pateikti paklausimai tvarkomi visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugomi 6 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų šalių teisėti interesai.
Duomenų gavėjų kategorijos:Tam, kad būtų galima įvertinti pokalbio pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, konsultantams ir pan.);
Taip pat asmens duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Jeigu tai bus būtina atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) jo atstovo.
7.
Tvarkymo tikslas:Bendrovės komunikacija, tinkama reprezentacija ir žinomumo didinimas viešoje erdvėje (Bendrovės socialinių tinklų paskyrų administravimas, komunikacija su subjektais bei kita Bendrovės reklama elektroninėje viešojoje erdvėje).
Tvarkymo teisėtumo sąlyga:Komunikuodami su Bendrove socialiniuose tinkluose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje tikslu (Reglamento 6 str. a p.).
Tvarkomi duomenys:Soc. tinklų vartotojų: o  Vardas, pavardė (pavadinimas), informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.), nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė), atsiųstas pranešimas, informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.), informacija apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.), informacija apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).
Duomenų saugojimo terminas:Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo (komunikacijos ištrynimo), bet neilgiau nei soc. tinklo valdytojo nustatytą saugojimo terminą.
Duomenų gavėjų kategorijos:Soc. tinklų valdytojai, kuriuose Bendrovė turi paskyras.   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju, todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.
Duomenų tvarkytojai: IT paslaugų teikėjai, teikiantys IT priežiūros bei palaikymo paslaugas, marketingo agentūros konsultantai ir pan.
Duomenų šaltinis:Duomenys gaunami socialinių tinklų platformose tiesiogiai iš duomenų subjektų.

Kaip mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu? Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. Šiuo atveju, mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų. Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.   Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti? Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar sutartimi (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: duomenu.apsauga@fintegry.com arba, raštu – adresu: V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą. Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas. Tuo atveju, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas, dėl savo teisių įgyvendinimo turėtumėte kreiptis į tą duomenų valdytoją, kuriam Jūs pateikėte savo duomenis ir (ar) kreipėtės dėl paslaugų. Bendrovė deda visas pastangas padėti įgyvendinti duomenų subjekto teises ir pateikti informaciją klientui (duomenų valdytojui).   Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų? Dėl visų klausimų galite kreiptis į Bendrovę, el. pašto adresu: duomenu.apsauga@fintegry.com, info@fintegry.com arba paskambinę telefonu: +370 618 74186.