1
Bendrosios sąskaitos informacijos paslaugos teikimo sąlygos
1. Įvadas
1.1. Ši Bendrųjų sąskaitos informacijos paslaugos teikimo sąlygų sutartis (toliau Sutartis) numato
UAB „Fintegry“, juridinio asmens kodas 302305605, registruotos buveinės adresas Sporto g. 18,
09200 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre (toliau Fintegry) Sąskaitos informacijos paslaugos (SIP)
(kaip apibrėžta šioje Sutartyje) teikimo sąlygas Klientui.
1.2. Fintegry turi 2021-06-14 Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. LB002093, kuri
suteikia teisę teikti Sąskaitos informacijos paslaugą (SIP). Fintegry mokėjimo įstaigos licencija yra
skelbiama oficialiame Lietuvos banko puslapyje ir gali būti randama paspaudus nuorodą:
https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-fintegry.
1.3. Fintegry yra įtraukta į Lietuvos banko administruojamą viešą mokėjimo įstaigų sąrašą, kuris
skelbiamas Lietuvos banko puslapyje. Sąrašas prieinamas paspaudus nuorodą:
https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai.
1.4. Fintegry veikla yra prižiūrima Lietuvos banko, juridinio asmens kodas 188607684, registruotos
buveinės adresas Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono Nr. +370 800 50
500. Daugiau informacijos pateikiama oficialiame Lietuvos banko puslapyje: https://www.lb.lt/en/.
1.5. Elektroninio pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su Fintegry: psd2@fintegry.com .
1.6. Fintegry ir Klientas kartu toliau vadinami Šalimis ir kiekvienas atskirai Šalimi.
1.7. Jei ši Sutartis neapima tam tiksituacijų, jos reguliuojamos vadovaujantis taikytinais teisės aktais.
2. Sąvokos
Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
2.1. Atvirojo ryšio sąsaja viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių
mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos
paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti.
2.2. Klientas fizinis ir (ar) juridinis asmuo (galutinis Partnerio paslaugų naudotojas) kuris naudojasi
Fintegry Sąskaitos informacijos paslauga, ir su kurio Fintegry sieja sutartiniai santykiai kaip
nurodyta šioje Sutartyje.
2.3. Partneris trečiasis asmuo (pvz., bankas, mokėjimo įstaiga ar kitas paslaugų tiekėjas), kuriam
Klientas teikia informaciją apie savo turimas sąskaitas, naudojantis Fintegry Sąskaitos
informacijos paslauga.
2.4. Sąskaitos informacijos paslauga (SIP) internetu teikiama paslauga, skirta teikti informaciją
apie vieną ar daugiau Kliento turimų sąskaitų, tvarkomų kito mokėjimo paslaugų teikėjo.
2.5. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas kitas mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriame
Klientas turi atsiskaitomąsias sąskaitas.
2.6. Sutikimas Kliento duotas sutikimas, kuriuo leidžiama Fintegry kito mokėjimo paslaugų teikėjo
prašyti informacijos apie sąskaitą.
3. Sutarties sudarymas
3.1. Ši Sutartis sudaroma, kai Klientas siekiant pateikti Partnerio prašomą informaciją apie turimas
sąskaitas pradeda naudotis Fintegry teikiama SIP.
3.2. Klientas, pradėjęs naudotis SIP bet kokiu būdu, sutinka laikytis šios Sutarties sąlygų bei patvirtina
savo susipažinimą su Fintegry privatumo politika, kuri prieinama paspaudus nuorodą:
2
https://fintegry.com/ais/privacystatement.html bei, kurioje nurodoma, kaip Fintegry tvarko Kliento
asmens duomenis, kuriuos renka iš jo / jos (duomenys gali būti gauti netiesiogiai, pavyzdžiui, kai
informacija gaunama vienos Kliento sąskaitų). Jei Klientas nesutinka su Sutartimi ir (ar)
nesusipažįsta su Fintegry privatumo politika, jis / ji neturi teisės naudotis Fintegry SIP.
3.3. Naudodamasis Fintegry teikiama SIP bei sudarydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, kad yra ne
jaunesnis nei 18 metų ir turi teisinį veiksnumą sudaryti šią Sutartį.
3.4. Šalys susitaria, kad ši Sutartis sudaroma ir komunikacija tarp Šalių vykdoma lietuvių kalba.
3.5. Fintegry gali keisti šSutartį ir (arba) SIP teikimo būdą, ir imsis pagrįstų veiksmų, kad atkreiptų
Kliento dėmesį į esminius Sutarties pakeitimus (žr. Sutarties Error! Reference source not found.
skyrių). Kiekvieną kartą, kai Klientas nori naudotis SIP, jis / ji turi patikrinti šią Sutartį, kad suprastų
tuo metu galiojančias Sutarties sąlygas. Jei Klientas nesutinka su šiomis Sutarties sąlygomis ir bet
kokiais atliktais pakeitimais, jis / ji turi nesinaudoti SIP. Fintegry rekomenduoja ateičiai atsisiųsti
šios Sutarties kopiją.
3.6. Ši Sutartis paskutinį kartą buvo atnaujinta: 2022 04 01,
4. Sutarties terminas
4.1. Ši Sutartis galioja iki SIP teikimo pabaigos, atsižvelgiant į Jūsų duoto Sutikimo galiojimo terminą.
4.2. Fintegry turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį, kai egzistuoja šios aplinkybės:
4.2.1. to reikalauja taikytini teisės aktai;
4.2.2. Fintegry turi pagrįstos informacijos, kad Klientas yra nepatikimas;
4.2.3. Klientas, vykdydamas šią Sutartį ir (arba) naudodamasis SIP teikia Fintegry neteisingą ir
(arba) neišsamią informaciją arba neteikia, vengia arba atsisako suteikti Fintegry reikiamą
informaciją ir (ar) kitokiu būdu pažeidžia šios Sutarties nuostatas;
4.3. Klientas norėdamas nutraukti sutartį ankščiau numatyto termino, privalo apie tai raštu informuoti
Fintegry.
4.4. Šios Sutarties nutraukimas neturi jokios įtakos susitarimui, teisėms ar įsipareigojimams, kurie
atsirado iki šios Sutarties nutraukimo dienos.
5. Sąskaitos informacijos paslaugos (SIP) teikimo sąlygos
5.1. Ši Sutartis nustato SIP teikimą ir pagrindines SIP savybes. SIP suteikia galimybę Klientui
naudojantis Fintegry palaikoma Atvirojo ryšio sąsaja gauti informaciją apie savo sąskaitas,
esančias kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje ir tose sąskaitose turimus lėšų likučius, pagal
toliau aprašomą Sąskaitos informacijos paslaugos veikimą:
5.1.1. Kiekvienam Klientui dar iki SIP teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški ir
nedviprasmiška informacija, kad davus Sutikimą SIP teikimui, šią paslaugą jam teiks
Fintegry. Norėdamas pasinaudoti SIP, Klientas privalo aktyviais veiksmais išreikšti
sutikimą su Sutartyje numatytomis sąlygomis bei susipažinti su Privatumo politika.
5.1.2. Išreiškus savo sutikimą bei sudarius šią Sutartį, Klientas pasirenka Sąskaitą tvarkantį
mokėjimo paslaugų tiekėją/-us kurių ketinama gauti informaciją, prisijungimo prie
Sąskaitas tvarkančios mokėjimo įstaigos identifikavimosi priemonę, suveda
reikalaujamus duomenis prisijungimui bei duoda sutikimą Fintegry pasiekti sąskaitų
sąrašą.
5.1.3. Fintegry sėkmingai prisijungusi prie Sąskaitas tvarkančios mokėjimo įstaigos/-ų,
pateikiamas Kliento turimų sąskaitų sąrašas. Tik Klientui patvirtinus sutikimą, kuriuo
leidžiama Fintegry Sąskaitos tvarkančios mokėjimo įstaigos prašyti informacijos apie
3
sąskaitą, Fintegry automatiškai Sąskaitą tvarkančiai mokėjimo įstaigai pateikia prašymą
pateikti atitinkamą sąskaitos informaciją.
5.1.4. Fintegry prašymas Sąskaitas tvarkančiai mokėjimo įstaigai/-oms pateikti atitinkamą
sąskaitos informaciją yra automatiškai suformuojamas pagal Partnerio anksto
nurodytus kriterijus (reikalingą išrašo laikotarpį, sąskaitos informacijos pobūdį, sutikimo
galiojimo terminą ir pan.). Partnerio nustatyti kriterijai sąskaitos informacijai bus aiškiai ir
nedviprasmiškai atskleidžiami Klientui prieš jam patvirtinant 5.2.3. p. aprašytą sutikimą.
5.1.5. Fintegry, ne vėliau nei per 1 darbo dienuo sąskaitos operacijų sąrašo gavimo Kliento
Sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo/-ų, įsipareigoja įvykdyti SIP ir pateikti
Partneriui gautą sąskaitos informaciją. Informacija Partneriui gali būti perduodama
agreguota arba tokia, kokia yra, priklausomai nuo Kliento duoto sutikimo ir (ar) Partnerio
nurodymo.
5.1.6. Gavęs atitinkamą sąskaitos informaciją Sąskaitas tvarkančios mokėjimo įstaigos/-ų,
Fintegry informuoja Klientą apie sėkmingą sąskaitos informacijos perdavimą Partneriui.
Ši informacija yra perduodama Partneriui su tikslu teikti Klientui paslaugas, įvertinant
Kliento kreditingumą ir (arba) analizuojant Kliento poreikius ir galimybes.
5.2. Fintegry Klientams teikia SIP vadovaudamasi Sutikimu aprašytu šios Sutarties 6 punkte.
5.3. Fintegry SIP neteikia, jei Sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo tvarkoma atsiskaitomoji
sąskaita nėra prieinama internetu arba jeigu su konkrečiu Sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų
teikėju nėra užmegztas ryšys.
5.4. Fintegry neatsako Kliento sąskaitų likučio informaciją, kuri pateikta Sąskaitą tvarkančio
mokėjimo paslau teikėjo bei atvejus, kai dėl Sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo
sistemų trikdžių informacija nėra aktuali.
5.5. Klientas nemoka jokių mokesčių už SIP teikimą.
6. Sutikimo parengimas
6.1. Laikoma, kad Klientas pateikė Sutikimą dėl SIP, jei Klientas Fintegry ir (ar) Partnerio internetinėje
platformoje:
6.1.1. Nurodo Sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją/-us, kuriame yra Kliento
atsiskaitomoji sąskaita/-os, ir iš kurio Klientas pageidauja gauti informaciją;
6.1.2. Pažymi, kad sutinka su šios Sutarties sąlygomis.
6.2. Klientas, duodamas Sutikimą, savo tapatybę patvirtina, kai, naudodamasis Fintegry sąskaitos
informacijos paslauga atlieka griežtą autentiškumo patvirtinimą, kurio paprastai reikalauja
Sąskaitą tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai.
6.3. Klientas, duodamas Sutikimą, suteikia teisę Fintegry:
6.3.1. visą sutikimo galiojimo laikotarpį Sąskaitą tvarkančios mokėjimo įstaigos (-ų) gauti ir
tvarkyti Kliento pasirinktos mokėjimo sąskaitos (-ų) informaciją, pagal Kliento sutikimo
patvirtinime nurodytus kriterijus;
6.3.2. visą sutikimo galiojimo laikotarpį perduoti gautą Kliento sąskaitos informaciją konkrečiam
Parteriui (t. y. trečiajam asmeniui, kurio prašymu Klientas rinko savo sąskaitos informaciją
naudojantis Fintegry SIP).
6.4. Sutikimas gali būti vienkartinis arba galiojantis tam tikrą laikotarpį. Sutikimas negali būti duodamas
ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui. Sutikimų galiojimo laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo
Sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo vidaus sprendimų, išskyrus atvejus, kai Sutikimą
rankiniu būdu atšaukia pats Klientas. Sutikimą Fintegry gauti informaciją iš Sąskaitas tvarkančios
4
mokėjimo įstaigos galima atšaukti nesibaigus jo galiojimo laikui Sąskaitą tvarkančios mokėjimo
įstaigos komunikacijos kanalais.
6.5. Sutikimo galiojimo laikotarpiu, remdamasis Kliento ar Partnerio nurodymais Fintegry, Kliento vardu
gali pakartotinai rinkti ir (ar) atnaujinti Klieno sąskaitos informaciją Sąskaitą tvarkančios
mokėjimo įstaigos/ų bei šią informaciją perduoti Partneriams.
6.6. Kai Sutikimo galiojimo laikas baigiasi arba Sutikimas atšaukiamas, SIP teikimo tikslu gauti Kliento
asmens duomenys saugomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES)
2016/679
1
ir Lietuvos Respublikos įstatymais, įskaitant Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymą.
6.7. Klientas, sužinojęs apie neteisėtai parengtą Sutikimą, nedelsiant informuoja Fintegry.
6.8. Klientui davus Sutikimą, jis / ji turi teisę gauti šios Sutarties nuostatas. Fintegry dės visas
įmanomas pastangas siekdama užtikrinti, kad su naujausiomis Sutarties sąlygomis Klientas galėtų
susipažinti paspaudus nuorodą: https://fintegry.com/ais/termsconditions.html.
7. Duomenų saugumas
7.1. Fintegry prisiima atsakomybę už prisijungimo duomenų saugumą ir konfidencialumą.
7.2. Fintegry, tikrindama Kliento duomenų konfidencialumą, nerenka bei nesaugo jokių Kliento
duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo duomenimis (pvz., unikalių prisijungimo
identifikatorių, slaptažodžių, autorizavimo kodų ir pan.) informacinių technologijų sistemose ir
naudojamuose serveriuose. Ši informacija yra prieinama tik Klientui ir (arba) Sąskaitą tvarkančiam
mokėjimo paslaugų teikėjui.
7.3. Visi Kliento personalizuoti prisijungimo prie Partnerio ir (ar) Sąskaitą tvarkančio mokėjimo
paslaugų teikėjo interneto platformos duomenys (personalizuoti saugumo duomenys) yra
naudojami tik vieną kartą, vienos sesijos metu. Duomenys šio vienkartinio seanso metu yra
šifruojami ir negali būti atkurti bei panaudoti pakartotinai. Klientas kiekvieną kartą teikdamas
sąskaitos informacijos užklausą privalo iš naujo patvirtinti savo tapatybę.
8. Komunikacija
8.1. Komunikacija tarp Fintegry ir Kliento vyksta elektroniniu paštu. Šaliai pateikus informaciją
elektroniniu paštu, ši informacija laikoma išsiųsta ir pasiekusi adresatą tą pačią darbo dieną.
8.2. Jei Klientas įtaria sukčiavimą ar grėsmę jo / jos duomenims, susijusiems su personalizuotais
saugumo duomenimis, Klientas turi tiesiogiai susisiekti su savo Sąskaitą tvarkančiu mokėjimo
paslaugų teikėju.
8.3. Klientas supranta, kad Fintegry, vadovaujantis galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės
aktais, gali įrašyti bet kokį vykstantį Fintegry ir Kliento bendravimą, naudodamas visas turimas
technines priemones, ir gali archyvuoti visus įrašus, taip pat visos informacijos ir dokumentų,
kuriuos Fintegry gaus Kliento ir trečiųjų šalių, kopijas. Klientas taip pat supranta, kad Fintegry
tokius įrašus, informaciją ir dokumentus gali naudoti kaip įrodymą galimuose teisiniuose ginčuose.
8.4. Klientas nedelsiant praneša Fintegry apie bet kokius informacijos, kurią pateikė sudarydamas ir
(arba) vykdydamas šią Sutartį, pakeitimus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, savo kontaktinius
duomenis: vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
8.5. Klientas taip pat privalo nedelsdamas pranešti bet kokias aplinkybes, dėl kurių jam bus
neįmanoma, apribota ar kitaip trukdoma įvykdyti savo pareigas pagal šią Sutartį, įskaitant jei dėl
1
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas).
5
kokių nors priežasčių Klientas negali susipažinti su Sutarties sąlygomis, kaip nurodyta Sutarties
6.8 punkte.
8.6. Fintegry neatsako žalą, kurią patyrė Klientas dėl netinkamo pranešimo apie informacijos
pasikeitimus, kaip nurodytą 8.4 ir 8.5 šios Sutarties punktuose.
9. Atsakomybė
9.1. Atsakinga Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, padarytus dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį
nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius nukentėjusios
Šalies nuostolius.
9.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei ji gali įrodyti,
kad įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdy lemia nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, kurios yra įrodytos pagal taikytinus įstatymus. Abi Šalys praneša viena kitai apie
nenugalimos jėgos aplinkybes raštu elektroniniu paštu per pagrįsta laiką po tokių aplinkybių
atsiradimo.
9.3. Atsakomybės nustatymas pagal šios Sutarties nuostatas neturi įtakos nukentėjusiosios Šalies
teisei reikalauti visos žalos atlyginimo dėl didelio neatsargumo ar tyčios.
10. Pareiškimai ir garantijos
10.1. Sudarydamas šią Sutartį Klientas patvirtina ir garantuoja, kad:
10.1.1. Kliento vardu šią Sutartį sudarantis asmuo (jeigu taikoma) yra tinkamai įgaliotas atstovauti
Klientą sudarant šią Sutartį, įskaitant pilną ir būtiną Kliento įgaliojimą atstovauti
santykiuose su Fintegry, pateikti informaciją ir sudaryti šią Sutartį, prisiimti visas teises ir
pareigas kaip Klientas pagal šią Sutartį;
10.1.2. Klientas patvirtina, kad turi teisę naudoti identifikavimosi duomenis reikalingus prisijungti
prie Sąskaitas tvarkančios mokėjimo įstaigos bei prašyti Sąskaitos informavimo paslaugos
suteikimo;
10.1.3. Klientas laikosi visų taikytinų įstatymų, kitų teisės ak ir, jei taikoma, registracijos
reikalavimų;
10.1.4. Klientas patvirtina, kad šios Sutarties nuostatos yra jam aiškios ir suprantamos, ir
patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos atitinka tikrąją Kliento valią ir ketinimus;
10.1.5. Klientas gavo ir susipažino su šia Sutartimi ir su ja sutinka, taip pat patvirtina, kad šioje
Sutartyje nėra jokių netikėtų ar nesąžiningų nuostatų;
10.1.6. Klientas yra susipažinęs su Fintegry privatumo politika, kuri prieinama paspaudus nuorodą:
https://fintegry.com/ais/privacystatement.html;
10.1.7. Klientas patvirtina, kad visa informacija, kurią jis / jis pateikė Fintegry, yra teisinga, išsami
ir patikima.
11. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
11.1. Ši Sutartis ir visi ginčai ar reikalavimai, kylantys jos ar susiję su ja ar jos dalyku ir sudarymu
(įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus), yra reglamentuojami ir aiškinami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.2. Abi Šalys neatšaukiamai susitaria, kad Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją
spręsti bet kokį ginčą, reikalavimą ar bet kokį kitą klausimą, kylantį dėl šios Sutarties vykdymo ar
jos dalyko ir sudarymo (įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus). Tačiau, abi Šalys taip pat
įsipareigoja išspręsti visus ginčus, kurie gali kilti jų sutartinių santykių metu derybų būdu.
6
11.3. Klientas turi teisę pateikti skundą Fintegry elektroniniu paštu. Fintegry nagrinėja Klientų skundus
nemokamai.
11.4. Šalys susitaria, kad skundai pateikiami, nagrinėjami ir atsakymas pateikiamas lietuvių kalba.
11.5. Skundai nagrinėjami sąžiningai, nedelsiant ir vadovaujantis taikytinais teisės aktais. Dėl šios
priežasties Fintegry turi dokumentuotas vidines skundų nagrinėjimo procedūras.
11.6. Skundą Fintegry išnagrinėja ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo gavimo dienos. Išskirtiniais
atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių atsakymo negalima pateikti per 15 darbo dienų, Fintegry
pateikia tarpinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas negali viršyti
35 darbo dienų.
11.7. Jei Kliento netenkina Fintegry priimtas sprendimas, arba Fintegry nepateikė atsakymo Klientui per
15 darbo dienų nuo Skundo gavimo dienos, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisių gynimo
būdais, t. y.
11.7.1. jei Klientas yra vartotojas, pateikti skundą Lietuvos bankui elektroniniu būdu, per
elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“ arba elektroniniu
paštu frpt@lb.lt, atsiunčiant Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybai užpildytą
vartotojo kreipimosi formą arba laisvos formos kreipimąsi. Skundas popierinėje laikmenoje
siunčiamas Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, 09303,
Vilnius. Skundas teikiamas valstybine lietuvių kalba;
11.7.2. pateikti skundą Lietuvos bankui adresu Totorių g. 4, 01121, Vilnius arba elektroniniu paštu
info@lb.lt.
11.8. Jei Klientas yra vartotojas, Fintegry atkreipia dėmesį, kad į Lietuvos banką, pagal Sutarties 11.7.1
punktą, jis / ji gali kreiptis tik per 1 (vienerius) metus po to, kai gavo Fintegry nepatenkinamą
atsakymą, arba Fintegry nepateikus atsakymo Klientui per 15 darbo dienų nuo Skundo gavimo
dienos. Prieš kreipdamasis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką, Klientas privalo pirma kreiptis
į Fintegry, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.
11.9. Lietuvos banko sprendimas nėra privalomas nei Fintegry, nei Klientui, ir Klientas, net ir ginčą
išsprendus Lietuvos bankui, turi teisę kreiptis į teismą.
11.10. Daugiau informacijos, kaip pateikti skundą Lietuvos bankui, gali būti randama paspaudus nuorodą:
https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju
12. Bendrosios nuostatos
12.1. Ši Sutartis yra taikoma tiesiogiai Klientui ir jis / ji negali perleisti ar perduoti jokių savo teisių ar
pareigų pagal ją kitiems asmenims.
12.2. Fintegry gali perleisti arba perduoti savo teises ir (arba) pareigas pagal šią Sutartį.
12.3. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra arba tampa neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, tai
neturės įtakos bet kurios kitos šios Sutarties nuostatos teisėtumui, galiojimui ar vykdymui.
12.4. Niekas šioje Sutartyje neturi įtakos Kliento ir trečiųjų šalių įsipareigojimams, teisėms ir
įsipareigojimams pagal galiojančias sąlygas tarp Kliento ir trečiosios šalies.
12.5. Ši Sutartis, kartu su privatumo politika, taikoma visais atvejais, kai Klientas nusprendžia naudoti
Fintegry SIP.
12.6. Jei Klientas turi klausimų dėl šios Sutarties nuostatų, jis / ji gali susisiekti su Fintegry elektroniniu
paštu: psd2@fintegry.com.